Членство

Членове на Църковната община могат да бъдат българи или техните потомци, включително съпрузите и съпругите на българи, които са от друга националност и раса, които са навършили 18 години и изповядват Православната Вяра.

Членове могат да бъдат и хора не от български произход, и независимо от тяхната националност и раса, но да изповядват Православна вяра.

Лица,които отговарят на изискванията на Чл. 9 и желаят да станат членове на Църковната община, подават молба до Църковното настоятелство.

Църковното настоятелство уведомява писмено кандидата за членство,най-малко две седмици преди датата на Общото събрание, на което неговото заявление ще бъде разгледано.

Всеки член е длъжен да присъствува на събранието, в което ще се разглежда неговата молба.

Ако кандидатът за членство е възпрепятствуван да присъствува на събранието, то разглеждането на заявлението му се отлага за едно от следващите събрания, като сам поема отговорността, да научи за деня и часа, когато то ще се състои.

Общото събрание може да не приеме дадено лице за член, ако има достатъчно основания за това

Изгубване на членство

Член, чието поведение с несъвместимо и непристойно за да бъде член на Църковната община, може да му се отнеме членството по предложение на настоятелството с тайно гласуване на Общо събрание

Настоятелството е длъжно да уведоми племенно члена за намерението си най-малко две седмици преди датата на събранието

Председателят е длъжен да изнесе всички факти и да посочи причините за отнемане на членството. Думата се дава на обвиняемия член, ако присъствува на Общото събрание

За изключване на един член, трябва да са гласували тайно, най-малко 80% от присъствуващите членове

Членски вноски

Настоятелството предлага на Общо събрание колко да бъде членският внос и предложението се гласува

Членовете плащат членския внос преди Годишното Отчетно Изборно събрание

Кандидат членовете плащат членския си внос, след като са приети за членове от Общото събрание.

Членове навършили 70 години не плащат членски внос.Членски внос не плашат и материално слаби членове по решение на настоятелството. Това важи една година. След този срок настоятелството може да го удължи

  Редовни членове

Редовен член е този, който си плаща редовно членския внос, както и членове по Чл. 18.

В специална Членска Книга се записват името, датата и мястото на раждане, професията, семейното положение, датата на приемането му за член, датата на освобождаване от членство и кога е платил членския си внос.</p>

Новоизбраният член има правото да гласува и да бъде избиран на ръководна длъжност.

Задължения и права на членовете

Членовете са задължени да посещават Божествената Литургия, да приемат Светото Причастие поне веднъж годишно, да посещават организираните курсове по религиозно обучение, да водят живот съобразно изискванията на Християнската религия. Да водят деата си на църква, ако са на подходяща възраст, да ги запишат в Неделното училище и училището за изучаване на Български език. Да ги възпитават в духа на православието, както я да работят съвестно за преуспяването на църковната община.

Правата на членовете са: да присъствуват на събранията организирани от Настоятелството, да взимат участие в работата на събранията , да гласуват, да бъдат избирани като църковни настоятели или в църковни комисии.